छिटोछिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ भने यो रोगको लक्षण हुनसक्छ