आराम गरे पनि थकाइ लागिरहन्छ ? यस्तो रोगको लक्षण हुनसक्छ