ओलीलाई मध्यवधीको भूत, राष्ट्रपतिबाट कार्यकारीको अभ्यास