कैलालीका २१ वडाका क्वारेन्टाईनमा खानेपानी फिल्टर र स्वास्थ्य सामाग्री बितरण